We have moved to a new Sailfish OS Forum. Please start new discussions there.
5

Media app crashes if i try to play mp3 files on Fairphone 2

asked 2016-04-21 09:28:36 +0300

pasik gravatar image

updated 2016-04-21 10:00:41 +0300

Fairphone 2 with Sailfish OS, Every media app (Media, Nettiradio, Y-Radio) crashes if i try to play any mp3 files, or try to lissten net radio. WAV files plays ok. Also Cutespot working propebly.

edit retag flag offensive close delete

Comments

1

Nettiradio mainittu, torilla tavataan! :P

jollailija ( 2016-04-22 17:28:33 +0300 )edit

Hyvä sovellus tuo Nettiradio. Toimii kyllä Jolla puhelimessa ja Jolla Tabletissa mutta ei Fairphonessa missä Sailfish OS. Toimimattomuus ei kuitenkaan ehkä johdu itse sovelluksesta sillä Y-Radiokaan ei toimi. Mp3 musiikkitiedostot tai mp4 videot eivät myöskään toistu....

pasik ( 2016-04-22 17:55:42 +0300 )edit

Onkohan Sailfishin portatuissa versioissa mp3-koodekkia ollenkaan? Mp3 on lisenssoitu, eikä sitä löydy vakiona kaikista työpöytä-Linuxeistakaan (edes Ubuntusta). Oh, and in English: I'm wondering if the Sailfish ports have mp3-codecs, since mp3 is licenced and it's not included in most desktop-Linux distros (not even in Ubuntu).

jollailija ( 2016-04-22 18:00:11 +0300 )edit

Näin voi olla ettei koodekkia ole ollenkaan... WAV tiedostot kyllä toistuvat ja jostain syystä Cutespot toimii myös normaalisti.

pasik ( 2016-04-22 18:03:46 +0300 )edit

Kokeile asentaa esonin vastauksessa mainittu paketti (jos uskallat). Luultavasti se hoitaa asian. Edit: How to install all video and audio codec; post at TMO seems to have relevant info about installing codecs.

jollailija ( 2016-04-22 18:05:14 +0300 )edit

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2016-04-21 17:10:41 +0300

eson gravatar image

updated 2016-04-21 17:16:05 +0300

Maybe this could have something to do with the known "gstreamer problem" on SFOS 2. Please be careful if you aim to try the proposed solution. It worked for me though, but I don't have the Fairphone 2.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

The "proposed solution" in short: install this package: https://openrepos.net/content/ikozzz/gst-fluendo-mp3

jollailija ( 2016-04-22 18:03:09 +0300 )edit
1

answered 2016-04-25 10:03:16 +0300

kayoux gravatar image

The Android version 1.2.8 seem be the cause of this crash. https://forum.fairphone.com/t/porting-sailfish-os-to-the-fairphone-2/11442/2

The solution seem to be downgrad Android version (or waiting the next Sailfish OS image)

downgrad and install guide http://reviewjolla.blogspot.fr/2016/03/guide-install-sailfish-os-on-fairphone-2.html

Thanck everybody

edit flag offensive delete publish link more
Login/Signup to Answer

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2016-04-21 09:28:36 +0300

Seen: 895 times

Last updated: Apr 25 '16