We have moved to a new Sailfish OS Forum. Please start new discussions there.
2

Unexpected reboots of Sailfish

asked 2018-06-04 15:05:03 +0300

ExTechOp gravatar image

I've had this issue "forever", basically since using the original Jolla phone, but for some reason this seems to have become a daily issue now with the JollaC and Lapuanjoki 2.1.4.14 (maybe just because the battery on it is getting a bit old?).

I get pretty much a daily unexpecter reboot of the phone if I use software that expects to have continuous network connection (like some xmpp service or Signal) and when network connectivity for some reason momentarily fails (like, spotty wifi, or random glitch of phone network somewhere indoors/forest).

After the phone has rebooted on its own, I find it sitting in the "enter PIN" prompt, and may have to again reboot to get data working properly. I don't think this is the old SIM mechanical issue, since the phone can do this while just sitting on the table untouched. Nor does it seem like the dual SIM 4G LTE issue, since I only have one SIM.

Suggestions, anyone?

edit retag flag offensive close delete

Comments

My jollac makes unexpected reboots whenever 4G is enabled (Elisa SIM) one or two sims in use. Currently I'm using only 3G and I have no reboot problems. Number of sim cards doesn't make change. In old Sailfish versions I didn't have sudden reboot problems.

Rulli ( 2018-06-04 20:33:34 +0300 )edit

Got the same behavior every now and then on XperiaX. I'm not sure wether it's related to an low battery charge level(>10%), or something that seems to supress cpu sleep mode.

breiti_oi ( 2018-06-04 21:16:19 +0300 )edit

I had a faulty and swollen battery in my Jolla C. Before I realized that, my phone also started to act weird and I had several unexpected reboots. Hopefully your battery is ok, but if you haven't already, it's worth to check if the battery is inflated.

molan ( 2018-06-06 12:10:15 +0300 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-05 20:40:31 +0300

N9Sailfish gravatar image

updated 2018-06-05 20:42:23 +0300

Perhaps battety is getting old. These are instructions I received from support for few years ago. Sorry in Finnish, but I have no time to translate now. Pls use Googlle trsnslator uf you do not understand Finnish.

  • Sammuta puhelin 
  • Irrota akku 
  • Ota akku käteesi ja työnnä akun tasaista alapäätä (jossa ei ole metallisia kontakteja) akkulokeron yläosassa puhelimen rungossa olevaa kolmea kontaktipiikkiä vasten niin, että piikit painuvat suoraan sisäänpäin tunneleihinsa. On parasta liu'uttaa akkua rauhallisesti lokeron pohjaa pitkin, jotta piikit eivät vahingossa vääntyisi. Huomaa myös, että on parasta liikuttaa kaikkia kolmea yhtäaikaisesti piikkien vääntymisen välttämiseksi! 
  • Vedä akkua sitten takaisinpäin niin, että tunneleissa olevat jouset voivat työntää kontaktipiikit takaisin normaaliin asentoonsa 
  • Toista liike 10-15 kertaa. 

Huomaathan

  • Piikit eivät saa vääntyä pysty- eikä vaakasuunnissa, vaan niitä tulee työntää suoraan sisäänpäin tunneleihinsa, ja antaa sitten tunneleissa olevien jousien työntää nastat takaisin ulos. Kontaktipiikkien liikkuvuuden säilyminen on tärkeää. 
  • Katso vielä, että akun päässä olevat kolme litteää kontaktialuetta ovat puhtaat. Hankaa niitä esimerkiksi karhealla kankaalla tai rapsuta jollakin terävällä muoviesineellä. 

Jos et mielelläsi kokeilisi näitä ohjeita tai et täysin ymmärrä niitä, sinulla on luonnollisesti aina mahdollisuus lähettää laitteesi huoltoon (ks. ohjeet alta). Näiden toimien jälkeen laitetta tulisi käyttää normaalisti muutaman päivän ajan, jotta käy ilmi onko toimenpiteellä ollut vaikutusta.

edit flag offensive delete publish link more
Login/Signup to Answer

Question tools

Follow
3 followers

Stats

Asked: 2018-06-04 15:05:03 +0300

Seen: 293 times

Last updated: Jun 05 '18